Feropol s.r.o.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) s cieľom stanoviť seriózne podmienky pre uskutočňovanie predaja tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim tak, aby kupujúci bol riadne a plne uspokojený pokiaľ ide o kvalitu a včasnosť dodávky tovaru a predávajúci obdržal včas a v plnej výške kúpnu cenu.

Článok 1 – Vznik kúpnej zmluvy

1.1. Dodávka tovaru sa uskutoční na základe písomnej objednávky kupujúceho. Objednávku je možné zaslať faxom a má záväznosť, ak je predávajúcim potvrdená. V takom prípade sa považuje za návrh kúpnej zmluvy.

1.2. Objednávka bude vychádzať z ponuky tovaru predávajúceho.

1.3. Objednávka – návrh kúpnej zmluvy bude obsahovať najmä tieto podstatné údaje: identifikačné údaje kupujúceho, názov a druh tovaru, objednávka v hmotnostných ( resp. objemových jednotkách ), zmluvnú cenu, dodaciu paritu/spôsob dopravy, dodaciu lehotu. Kupujúci je svojim návrhom viazaný po dobu 14 dní od doručenia objednávky predávajúcemu. Doručením potvrdenia objednávky kupujúcemu je medzi zmluvnými stranami uzavretá jednotlivá kúpna zmluva.

1.4. Kúpna zmluva vznikne dohodou o celom jej obsahu (tj potvrdením objednávky predávajúcim). Akékoľvek navrhované alebo požadované zmeny oproti predloženej objednávke oznámi predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu. Zmluvné strany využijú na upresnenie obsahu kúpnej zmluvy vhodné komunikačné prostriedky, najmä e-mail a fax. Ak predávajúci potvrdí menšie ako objednané množstvo tovaru, vznikne kúpna zmluva v rozsahu takto krátenej dodávky.

1.5. Zmeny kúpnej zmluvy je možné robiť len písomnými, vzájomne odsúhlasenými dodatkami.

Článok 2 – Splnenie dodávky tovaru

2.1. Dodávka tovaru je splnená v súlade s dohodnutou dodacou paritou. Pri využití zbernej služby predávajúci zašle príjemcovi zásielky správu, že zásielku odosiela. Správa musí byť odoslaná takým spôsobom, aby došla príjemcovi pred doručením zásielky.

2.2. Dodávka sa považuje za riadne splnenú aj v prípade, keď odchýlka proti dohodnutému množstvu nepresahuje +/- 5%. Predávajúci má však nárok na zaplatenie kúpnej ceny skutočne dodaného tovaru.

2.3. Predávajúci priloží ku každej dodávke doklady, ktoré umožnia príjemcovi tovaru preveriť plnenie pri tovare aj obaloch (dodacie listy alebo doklady je nahrádzajúce s uvedením druhu, hmotnosti, množstva a kúpnej ceny tovaru, ďalej potom číslo kúpnej zmluvy, na ktorú je dodávka plnená a pod.) V prípade zbernej služby musí byť na pôvodnom doklade uvedený dátum odovzdania zásielky prvému prepravcovi.

2.4. Predávajúci je oprávnený dodať tovar kedykoľvek počas lehoty, ktorá je v zmluve na dodanie tovaru dohodnutá. Predávajúci splní dodávku v dohodnutej lehote, ak odovzdá tovar v posledný deň lehoty dopravcovi na prepravu do miesta určenia. V prípade, že predávajúci nebude schopný zaistiť dohodnutý termín dodávky tovaru, oznámi to bez zbytočného odkladu kupujúcemu. Zmluvné strany bezodkladne dohodnú ďalší postup tak, aby záujmy kupujúceho boli ohrozené čo najmenej.

Článok 3 – Zodpovednosť za vady a reklamácie

3.1. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa riadi príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka v znení k neskorších predpisov a týchto Všeobecných obchodných podmienok. Dĺžka záručnej doby na materiál je 12 mesiacov odo dňa dodania.

3.2. Vady tovaru reklamuje kupujúci u predávajúceho písomno-reklamačným listom, v ktorom kupujúci uvedie charakteristiku vád, resp. ako sa vady prejavujú a uvedie návrh na spôsob vybavenia reklamácie podľa prísl. ustanovenia obchodného zákonníka Českej  republiky.

3.3. Vady uplatňuje kupujúci bez zbytočného odkladu po ich zistení. Vady dodávky zrejmé (napr.množstvo) je kupujúci povinný reklamovať ihneď, iné zrejmé vady, ktoré nemohli byť kupujúcemu zrejmé pri dodávke tovaru, musí kupujúci reklamovať najneskôr do 15 dní od prevzatia dodávky, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

3.4. Predávajúci je oprávnený vyjadriť sa ku každej reklamácii do 15 dní od jej doručenia. Vo vyjadrení predávajúci o.i. uvedie, či  si uplatňuje prípadný nárok na vrátenie tovaru v zmysle ust. § 438 obch.zák. Českej  republiky

3.5. Kupujúci je povinný pri prevzatí overiť, či tovar vyhovuje množstvu deklarovanému v dodacom liste. Ak zistí kupujúci nezrovnalosti v množstve, zrejmú porušenosť alebo neúplnosť dodávky (vady zjavné), je povinný o tom so zástupcom predávajúceho či dopravcu (podľa povahy dopravy) spísať zápisnicu, a to ihneď pri preberaní.

3.6. Oprávnené reklamované vady menšieho rozsahu vybaví predávajúci priamo na základe reklamačného listu preukázateľne doloženého.

3.7.V prípade zjavných vád zistených pri preberaní tovaru je dôkazným prostriedkom reklamačný list potvrdený zástupcom kupujúceho a predávajúceho a to pri doprave vlastnými dopravnými prostriedkami predávajúceho.

3.8. Pri použití prepravy sa pri zjavných vadách tovaru zistených pri preberaní uznáva ako dôkazný prostriedok reklamačný list potvrdený zástupcom kupujúceho, dopravcu. Pri chybách akosti tovaru musí byť reklamačný list doložený posudkom laboratória oprávneného poskytovať posudky predmetného tovaru. Zjavné vady spočívajúce v nezrovnalosti množstva, zrejmé porušenosti alebo neúplnosti dodávky (množstevné vady) reklamuje kupujúci u dopravcu.

Článok 4 – Kvalita tovaru

4.1. Objednávka-návrh kúpnej zmluvy predpokladá vždy dodávky tovaru zodpovedajúce obvyklej, štandardnej kvalite pre ten-ktorý druh dodávaného tovaru.

4.2. Na dodaný tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku, pokiaľ tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis av dĺžke stanovenej týmto predpisom.

Článok 5 – Kúpna cena tovaru

5.1. Kúpna cena sa stáva záväznou dohodou v kúpnej zmluve.

5.2.V prípade vplyvu, ktorý objektívne leží mimo predávajúceho a bolo by nespravodlivé žiadať, aby predávajúci zotrval na pôvodne dohodnutej cene, sa strany zaväzujú dohodnúť novú kúpnu cenu zvýšenú primerane významu vonkajšieho vplyvu.

5.3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny za tento tovar.

Článok 6 – Platobné podmienky, fakturácia

6.1.Zaplatenie kúpnej ceny tovaru sa uskutoční podľa platobných podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, inak je dojednaná kúpna cena splatná do 14 dní odo dňa dodania tovaru.

6.2 Ak poruší kupujúci povinnosť zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar riadne alebo včas, je povinný platiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň svojho omeškania. Touto dohodnutou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody a to v plnom rozsahu.

Článok 7 – Hospodárenie a obaly

7.1. Tovar bude balený tak, aby bol čo najviac chránený pred poškodením a zničením. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru nemajúceho pôvod v jeho činnosti. (napr. autohavárie a pod.)

Článok 8 – Arbitrážna doložka

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní jedným rozhodcom, za ktorého strany rozhodcovské doložky určujú, podľa ust. § 7 zák. č. 216/1994 Zb., osobu kvalifikovanú a známu ako odborníka na rozhodcovské konanie, a to Mgr. Michala Žilu, advokáta, ev. č. ČAK 12559, so sídlom vo Vsetíne (ďalej len „rozhodca“). V prípade, že takto určený rozhodca nebude funkciu rozhodcu, a to z akéhokoľvek dôvodu, vykonávať, určujú zmluvné strany rozhodcom Mgr. Petra Maršálka, advokáta, ev. č. ČAK 12353, so sídlom vo Vsetíne. Zmluvné strany sa ďalej, v zmysle ust. § 19 ods. 1 zák. č. 216/1994 Zb., dohodli, že postup, ktorým sa má konanie pred rozhodcom viesť, sa bude riadiť nižšie uvedenými pravidlami. Miestom rozhodcovského konania je sídlo či bydlisko rozhodcu vyššie uvedeného (ďalej len „sídlo rozhodcu“).

Strany sa ďalej dohodli, že rozhodcovské konanie sa bude konať len na základe písomných podkladov bez ústneho pojednávania. Všetky úkony týkajúce sa riadenia sa robia v slovenskom jazyku (ďalej len „jazyk riadenia“). Konanie sa začne dňom, keď do sídla rozhodcu bola doručená žaloba. Žaloba musí obsahovať náležitosti podľa prísl. ust. zák. č. 99/1963 Zb. Poplatok za rozhodcovské konanie je splatný k rukám rozhodcu a činí 3,5 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej však 1.000,- Kč. V prípadoch nevymedzených v tejto rozhodcovskej doložke strán poplatku za rozhodcovské konanie sa vychádza pri určení jeho výšky subsidiárne zo zákona o súdnych poplatkoch, najmenej však vždy 3.000,- Sk. Ak bude rozhodca ku dňu splatnosti rozhodcovského poplatku platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), táto sa k poplatku pripočíta. Už zaplatené poplatky za rozhodcovské konanie sa, aj pre prípad zastavenia konania alebo iného než právoplatného meritórneho skončenia konania, nevracajú a zostávajú odmenou rozhodcu. V začatom konaní po riadnom zaplatení poplatku za rozhodcovské konanie postupuje rozhodca spôsobom, ktorý považuje za vhodný a konanie vedie tak, aby bez zbytočných formalít a pri poskytnutí rovnakej príležitosti na uplatnenie práv všetkým stranám bol zistený skutkový stav veci potrebný na rozhodnutie sporu. O podanej žalobe upovedomí rozhodcu žalovaného, ​​ktorému zašle kópiu žaloby. Súčasne vyzve žalovaného, ​​aby sa do 10 dní od doručenia žaloby k žalobe písomne ​​vyjadril a ďalej priložil najmä listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva.

V prípade, že sa žalovaný v lehote uvedenej k výzve rozhodcu nevyjadrí alebo nepredloží dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, a ani v stanovenej lehote neoznámi a nedoloží, aký vážny dôvod mu v tom bráni, môže rozhodca považovať skutočnosti v žalobe za nesporné. Účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, prizná rozhodca náhradu nákladov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal a to vrátane prípadného nároku na náhradu zaplateného poplatku za rozhodcovské konanie. Pri rozhodovaní o trovách konania vychádza rozhodca z príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Ak rozhodca rozhoduje o priznaní náhrady nákladov účastníkom, potom o náhrade odmeny za právne zastúpenie účastníka advokátom či notárom a o náhrade jeho hotových výdavkov rozhoduje primerane podľa ustanovení vyhlášok Ministerstva spravodlivosti č. 177/1996 Zb. a č. 484/2000 Zb., v znení neskorších predpisov. Otázky rozhodcovského konania vyššie nevymedzené sa riadia zákonom č. 216/1994 Zb., o rozhodcovskom konaní ao výkone rozhodcovských nálezov, v znení neskorších predpisov, a primerane tiež ustanoveniami zákona č. 99/1963 Zb., občiansky súdny poriadok, v znení neskorších predpisov . Táto alternatívna arbitrážna doložka oprávňuje žalobcu, aby zvážil, či začne konanie podľa postupu dohodnutého vyššie, príp. na vecne a miestne príslušnom súde s tým, že začatie konania na jednom z nich vylučuje začatie a vedenie konania na druhom. V prípade rozhodovania sporov v rozhodcovskom konaní je rozhodnutie rozhodcu o spore vo veci konečné, záväzné, po nadobudnutí právoplatnosti vykonateľné a na jeho základe je možné viesť výkon rozhodnutia či exekúciu.

Článok 9 – Záverečné ustanovenia

9.1.VOP sú vyhotovené v dvoch rovnocenných vyhotoveniach a každá strana dostane jedno vyhotovenie.

9.2. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v kúpnej zmluve a v týchto VOP sa riadia príslušnými právnymi predpismi.